THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Tên thủ tục Biểu mẫu giấy tờ Số ngày xử lý
Lĩnh vực: Địa chính
1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xã 1 / Đơn xin cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ( Mẫu số 04/ĐK)
2 / Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất ( Mẫu số 09/ĐK)
10
2 Thẩm định hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 1 / Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 04/ĐK)
2 / Đơn đề nghị đăng ký biến động (mẫu số 09/ĐK)
10
3 Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 1 / Đơn xin giao đất (mẫu số 01 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)
2 / Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 04/ĐK)
10
4 Xác nhận hồ sơ giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân 1 / Đơn xin giao đất (mẫu số 01 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)
2 / Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 04/ĐK)
10
5 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất 1 / Đơn xin giao đất (mẫu số 01 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)
2 / Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 04/ĐK)
3 / Tờ khai nộp lệ phí trước bạ
4 / Tờ khai tiền sử dụng đất
10
6 Xác nhận hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho và thừa kế QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân 1 / Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 04/ĐK)
2 / Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK);
3 / Tờ khai nộp lệ phí trước bạ
4 / Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
12
7 Xác nhận hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất do đổi tên, tăng giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về quyền, về nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân 1 / - Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK);
3
8 Xác nhận hồ sơ chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân 1 / Đơn đang ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;
2 / Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
3 / Tờ khai tiền sử dụng đất
2
9 Xác nhận hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép 1 / Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 04/ĐK)
2 / Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK);
3 / Tờ khai tiền sử dụng đất, theo mẫu số 01-05/TSDĐ
4 / Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, theo mẫu số 01/LPTB
3
10 Xác nhận hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép 1 / Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 04/ĐK)
2 / Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK)
3 / Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, theo mẫu số 01/LPTB
3
11 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng thầu dự án có sử dụng đất 1 / Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 04/ĐK)
2 / Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK)
3 / Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, theo mẫu số 01/LPTB
4 / Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
10
12 Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp 1 / Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 03/ĐK-GCN)
2 / Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, theo mẫu số 01/LPTB
3 / Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
5
13 Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất 1 / Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất (theo mẫu số 11/ĐK)
2 / Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 09/ĐK)
3 / Tờ khai nộp lệ phí trước bạ
4 / Tờ khai thuế nhà, đất
2
14 Xác nhận hồ sơ chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 1 / Đơn Đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;
2 / Tờ khai nộp lệ phí trước bạ (Mẫu số: 01/LPTB)
3 / Tờ khai tiền sử dụng đất;( Mẫu 01-05/TSDĐ)
2
15 Xác nhận hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 / Tờ khai nộp lệ phí trước bạ (Mẫu số: 01/LPTB)
2 / - Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mẫu số: 01/TB-SDDPNN)
3 / Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
4 / Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận (mẫu số 10/ĐK);
5 / Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 09/ĐK);
10
16 Xác nhận tình trạng đất 1 / Không
10
17 Xác nhận hồ sơ bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất 1 / Không
15
18 Cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 1 / Đơn xin thuê đất nông nghiệp (Mẫu số 01b/ĐĐ)
5
19 Gia hạn hợp đồng thuê đất sản xuất Nông nghiệp 1 / Không
10
20 Trích lục bản đồ, trích đo thửa đất 1 / Không
10
Lĩnh vực: Chứng thực
1 Cấp bản sao từ sổ gốc 0
2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) 0
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 0
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 0
5 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2
6 Chứng thực di chúc 2
7 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2
8 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2
9 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2
10 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 0
11 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 0
Lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch
1 Thủ tục đăng ký khai sinh 1 / Tờ khai đăng ký khai sinh
0
2 Đăng ký kết hôn 1 / Tờ khai đăng ký kết hôn
0
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 / Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con
0
4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 / Đăng ký khai sinh
2 / Tờ khai đăng ký nhận cha,mẹ, con
3
5 Đăng ký khai tử 1 / Tờ khai đăng ký khai tử
0
6 Đăng ký khai sinh lưu động 1 / Tờ khai đăng ký khai sinh
5
7 Đăng ký kết hôn lưu động 1 / Tờ khai đăng ký kết hôn
5
8 Đăng ký khai tử lưu động 1 / Tờ khai đăng ký khai tử
5
9 Đăng ký giám hộ 1 / Tờ khai đăng ký giám hộ
3
10 Đăng ký chấm dứt giám hộ 1 / Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ
2
11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 1 / Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
3
12 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 / Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3
13 Đăng ký lại khai sinh 1 / Tờ khai đăng ký lại khai sinh
5
14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1 / Tờ khai đăng ký khai sinh
5
15 Đăng ký lại kết hôn 1 / Tờ khai đăng ký lại kết hôn
5
16 Đăng ký lại khai tử 1 / Tờ khai đăng ký lại khai tử
5
17 Trích lục bản sao hộ tịch 0
18 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 1 / Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận nuôi con nuôi
2 / Đơn xin nhận con nuôi
30
19 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 1 / Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
5
20 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em làm con nuôi 1 / Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận nuôi con nuôi
2 / Đơn xin nhận con nuôi
30
21 Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế 1 / Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
15
22 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng 5
23 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 5
24 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 10
25 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 30
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
1 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 1 / Mẫu số 6
30
2 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 / Mẫu số 1b,1c,1d,1đ
30
3 Giải quyết chế độ trợ cấp đột xuất 1 / Đơn viết tay
30
4 Xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo 1 / Mẫu số 01 -UĐGD
30
5 Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 1 / Mẫu số 1a
20
6 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng 1 / mẫu số 1a
10
7 Thủ tục thực hiện trợ xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi 1 / Mẫu số 1d
10
8 Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi 1 / Đơn viết tay
10
9 Thôi hưởng trợ xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện hưởng trợ xã hội hàng tháng 10
10 Trợ giúp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú. 1 / Đơn viết tay
10
11 Trợ giúp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. 1 / mẫu số 2
10
12 Tiếp nhận người cao tuổi vào nuơi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội. 10
13 Xác nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội 10
14 Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. 1 / mẫu số 4
10
Lĩnh vực: Người có công
1 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ 1 / Mẫu LS7
5
2 Hồ sơ hưởng tuất trợ cấp đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng 1 / Mẫu BM1
2 / BM2
5
3 Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày 1 / TĐ1
2 / TĐ2
5
4 Thủ tục mua bảo hiểm y tế 1 / BH1
2 / BH2
5
5 Di chuyển hồ sơ 1 / HS6
5
6 Xác nhận tình hình thân nhân gia đình liệt sỹ 1 / LS4
5
7 Cấp sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình 1 / Số 03-CSSK
5
8 Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học 1 / chưa có
5
9 Lập hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng 1 / Mẫu CC1
5
10 Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước 1 / Mẫu A1,A2,A3,B1,B2,B3
20
11 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 1 / Mẫu KC1
5
12 Giải quyết trợ cấp tuất, tiền mai táng phí đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng đã từ trần 1 / TT1
5
13 Giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 1 / Bản khai cá nhân( Mẫu 1A, 1B, 1C)
15
14 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 1 / Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí ( chưa có)
10
ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620